Logo: 6 táborová

Informace Rodič Pořadatel

Nový program pomůže rodinám poslat své děti na tábor

Záměrem pilotního projektu Šestka táborová je podpořit aktivní trávení volného času dětí a mládeže z MČ Praha 6 prostřednictvím poskytnutí jednorázového příspěvku rodinám dětí, které se zúčastní letních pobytových akcí (táborů, soustředění). Pro letošní léto (2016) je výše podpory stanovena na 500 Kč pro jedno dítě, celková předpokládaná rozdělovaná částka je 500 000 Kč*.

„Radnice chce podporovat, aby děti z Prahy 6 trávily léto aktivním způsobem mimo hlavní město“, říká Libor Bezděk, radní pro sport a volný čas. „Proto jsme ve spolupráci se společností UP Česká republika zvolili tento jednoduchý, administrativně nenáročný a transparentní model distribuce příspěvků žadatelům. Chtěli bychom si vyzkoušet, jak může formou ´motivačních benefitů´ poskytnutých úřadem rodičům dětí z Prahy 6 fungovat spolurozhodování občanů v oblasti volnočasových aktivit dětí.“  

Příspěvky budou realizovány výhradně on-line formou, žadatelé tak nemusí navštěvovat pro vyřízení žádosti úřad radnice, stejně tak (on-line převodem) mohou svůj příspěvek za splnění stanovených podmínek (viz. PODMÍNKY v následujících dvou odrážkách) uplatnit na doplacení části pobytu dítěte pořadateli tábora, který si pro své dítě vyberou.

Program Šestka táborová také přináší v oblasti volnočasových aktivit novou formu spolupráce mezi Úřadem MČ Praha 6 a pořadateli letních táborů a pobytových akcí, která může v budoucnu přinést zajímavý a efektivní způsob financování a podpory těchto pro život našich dětí důležitých aktivit. Důležitou podmínkou této otevřené spolupráce je aktivní zájem ze strany pořadatelů akcí.

 

Jak postupovat, chcete-li získat příspěvek

Logo 

PODMÍNKY pro žadatele (rodiče/zákonné zástupce dětí):

 

  • Jste rodič nebo zákonný zástupce dítěte ve věku do 18 let, které chcete v době letních prázdnin poslat na minimálně 7denní táborový/sportovní pobyt mimo Prahu s účastí více než 15 dětí.
  • Vy nebo vaše dítě máte trvalý pobyt na území MČ Praha 6.
  • Čistý měsíční příjem Vaší domácnosti dosahuje maximálně čtyřnásobku životního minima (pro ověření výpočtu životního minima klikněte sem).
  • V případě, že chcete získat příspěvek pro 2 a více dětí, je nezbytné vyplnit formulář za každé dítě samostatně. 

Pokud splňujete výše uvedené podmínky programu Šestka táborová, pak máte možnost se od 12. května do 15. srpna 2016 (nebo do vyčerpání příspěvků) zaregistrovat on-line (tzn. vyplnit registrační formulář zde) a potvrdit svůj souhlas s podmínkami programu.

Úřad každý týden provede kontrolu způsobilosti přihlášených a poté obdrží všichni oprávnění žadatelé e-mailem informaci s přístupovými hesly do aplikace, která vám umožní uplatnit elektronický voucher na 500 Kč na táborový pobyt dle vašeho výběru.

Jakožto oprávněný příjemce příspěvku si poté v on-line aplikaci vyberete tábor z nabídky zaregistrovaných poskytovatelů dětských letních pobytových akcí (táborů) a provedete nákup/převod svého voucheru na příslušného poskytovatele.

Pokud „vašeho“ pořadatele tábora/pobytové akce nenajdete v nabídce, můžete jej oslovit a požádat jej, aby se do programu Šestka táborová přihlásil a získal tak možnost obdržet část platby za pobyt vašeho dítěte touto formou. Pro tento účel najdete v aplikaci miniformulář, který po vyplnění můžete odeslat kontaktní osobě a dát jí tak vědět, že máte zájem o to, aby se pořadatel přihlásil do programu Šestka táborová. Pokud se však pořadatel do systému nezaregistruje, nebude bohužel možné váš příspěvek uplatnit. Je proto i ve vašem zájmu, aby tak pořadatel učinil.

Svůj příspěvek mohou rodiče (oprávnění příjemci) uplatnit až do konce prázdnin, podmínkou ale je účast na minimálně 7denní pobytové akci.

Jak postupovat, jste-li pořadatelem táborů (letních pobytových akcí) a chcete být zařazen do databáze umožňující rodinám čerpat příspěvek na tábory v programu Šestka táborová?

Logo 

PODMÍNKY pro způsobilé žadatele, tj. pořadatele letních pobytových akcí (táborů, soustředění):

 

  • Jste subjekt, jenž v létě 2016 vykonává rekreační, pobytové, jazykové, ozdravné či sportovní pobyty pro děti a mládež, které mají trvání minimálně 7 (sedm) po sobě jdoucích dnů s účastí minimálního počtu účastníků 15 (patnácti) dětí/osob.
  • Pozn. Jako pořadatel letních pobytových akcí nejste v programu Šestka táborová omezen místem své působnosti, a to jak z hlediska místa konání, tak i z hlediska sídla poskytovatele, avšak příspěvky programu nemohou být uplatněny na pobyty mimo území ČR)
  • Za účelem vytvoření profilu pořadatele v on-line aplikaci s nabídkou aktivit (pobytových akcí), vyplníte registrační formulář (zde) včetně všech povinných údajů (např. bankovní spojení). Vytvořený profil pořadatele v on-line aplikaci vám umožní nejen poskytnout informace o nabídkách a volných místech, ale také evidovat přijaté příspěvky od rodičů, které vám budou následně proplaceny. Registraci můžete provést i v průběhu letních prázdnin, podmínkou však zůstává, že se jedná o minimálně 7denní pobyty končící termínem 31.8.2016.
  • Proplacení příspěvku od rodiče za uskutečněný pobyt dítěte na táboře/akci bude realizováno na bankovní účet pořadatele až po potvrzení účasti příslušného dítěte na dané akci, a to formou potvrzení / čestného prohlášení pořadatele v on-line aplikaci. Pořadatel akce je povinen po zahájení pobytové akce potvrdit účast dítěte, což je nezbytnou podmínkou pro provedení platby příspěvku v plné výši do 2 (dvou) pracovních dnů po obdržení takovéhoto potvrzení. Pořadatel může toto potvrzení provést až do 30.9.2016, po tomto datu již nebude možné potvrzení akceptovat a tudíž ani převést příspěvky na účet pořadatele. Pořadatel bere na vědomí, že úhradu plateb (proplacení příspěvků) realizuje dodavatel systému (společnost UP Česká republika) a veškeré otázky týkající se postupů pro evidenci a proplácení příspěvků bude adresovat na něj (viz. kontakty).
  • Pořadatel akce bere na vědomí, že poskytovatel příspěvků na letní pobytové akce (Úřad MČ Praha 6) je veřejnou osobou vázanou platnými právními předpisy pro nakládání s veřejnými prostředky a je povinen poskytnout potřebnou součinnost MČ Praha 6, resp. Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu kontroly realizovaných dotačních programů.

Otázky a odpovědi

Děti na tábor jsou již přihlášené, je stále možné získat příspěvek na tábor?

Ano, pokud jste obdrželi příspěvek (elektronický voucher), můžete jej uplatnit, i když jste na tábor přihlášeni a dokonce pokud jste jej kompletně zaplatili. Příspěvek 500 Kč můžete získat, pokud se váš poskytovatel tábora v našem systému zaregistruje. Musíte ale počítat a souhlasit s tím, že my pošleme příspěvek poskytovateli a ten vám jej vrátí jako přeplatek na váš účet nebo tou formou, kterou jste provedli úhradu za pobyt vašeho dítěte.


Tábor, na který děti chtějí jet, není mezi registrovanými

Doporučte organizátorovi, aby se registroval. Pokud se registrovat nechce, nemůžeme vám bohužel poukázku na tábor poskytnout.


Je potřeba se jako zájemce o získání příspěvku na tábor registrovat pouze v termínu 12. května – 15. srpna 2016?

Ano, je bezpodmínečně nutné dodržet tuto lhůtu. Pokud by došlo k jakýmkoliv změnám (např. k prodloužení nebo naopak zkrácení lhůty z důvodu vyčerpání alokovaných příspěvků), budeme o tom informovat prostřednictvím webu Praha6.cz a Rodina6.cz.

Kontakty

Úřad MČ Praha 6

Odbor školství, kultury a sportu

Bc. David LIMPORT

Tel.: 220 189 569

E- mail: dlimport@praha6.cz

 

Up Česká republika

Klientské oddělení

Tel.: 241 043 111

E-mail: info@seky.cz


Případnou chybu v této aplikaci prosíme oznamte . Děkujeme.