• Aktualita | 27.03.2020

  Živnostenské úřady budou přijímat žádosti o ošetřovné (včetně příloh) OD 1. 4. 2020 a zasílat je Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které je poskytovatelem a bude o poskytnutí podpory rozhodovat. Dříve než ve středu tedy nemá smysl na živnostenský odbor radnice chodit. Příjemcem podpory mohou být nejen podnikatelé v režimu živností, ale i další OSVČ.

  Vzory žádosti, dokladů, které je třeba přiložit a čestného prohlášení budou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podrobnější metodické pokyny obdržíme počátkem příštího týdne, poté je ihned zveřejníme.

  Základní informace k podání žádosti

  Žádost o ošetřovné se bude doručovat na kterýkoliv živnostenský úřad od 1. 4. 2020 a bude obsahovat tyto doklady:

  - čestné prohlášení o tom, že OSVČ podniká na hlavní činnost;

  - čestné prohlášení o tom, že má podnikatel registraci na FÚ k dani z příjmu;

  - čestné prohlášení o tom, že je malý nebo střední podnikatel;

  - čestné prohlášení o tom, že nemá podnikatel žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU;

  - čestné prohlášení o tom, že na dítě nežádá příspěvek žádná jiná osoba.

  Žádost bude možné zaslat e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem OSVČ nebo prostřednictvím datové schránky OSVČ nebo poštou či doručit osobně do podatelny živnostenského úřadu.

  Žádost vyhodnotí MPO a zašle rozhodnutí OSVČ.

  Dotace bude zaslána na bankovní účet uvedený v žádosti.

  • Aktualita | 29.03.2020

   Technická správa komunikací hl. m. Prahy se vrací s opravami povrchu vozovky na Evropskou ulici. Tentokrát ve směru do centra. Opravy jsou, stejně jako loni, rozdělené na několik etap. První z nich začíná už v úterý 31. 3. 2020 a to v úseku ulic U Hadovky – Šárecká.

   Co se týče dopravního omezení, tak to je rozděleno na jednotlivých jízdních pásech. Pás do centra bude uzavřen a pás z centra bude fungovat v režimu 1 + 1.

   Práce na všech etapách by měly skončit 9. května 2020. 

   Více zde a také na stránkách TSK zde.

   • Aktualita | 30.03.2020

    Šijete roušky? Pomůžeme vám dostat je k těm, kteří je skutečně potřebují! 

    Dnes byly na devíti sběrných místech v Praze 6 umístěny sběrné nádoby na bavlněné roušky. Roušky budou každý den pracovníky radnice sváženy, vyprány a následně rozvezeny těm, kteří je skutečně potřebují.
    Roušky budou předány domovům pro seniory, pečovatelským domům, léčebnám dlouhodobě nemocných, nemocnicím, pečovatelkám i jednotlivcům v domácnostech či mentálně postiženým.

    Seznam sběrných míst v Praze 6:
    1. Kaufland Vypich – Bělohorská 2428/205 (po–ne, 7–22)

    2. Kaufland Podbaba – Pod Paťankou 134 (po–ne, 7–22)

    3. Billa Petřiny – Na Petřinách 1945/55 (po–ne, 7–22)

    4. Billa Červený vrch – Evropská 695/73 (po–ne, 7–20)

    5. Budova radnice ÚMČ Praha 6 – Čs. armády 601/23 (po–pá, 8–18)

    6. Poliklinika pod Marjánkou – Pod Marjánkou 1906/12 (po–pá, 7–16)

    7. Billa Břevnov - 8. listopadu 228/1a  (po - ne 7-20)

    8. Billa Dědina - Žukovského 888/2 (po - ne 7-21)

    9. Billa Břevnov - Radimova 2322 (po - ne 7-20)

    Na radnici máme také k dispozici bavlněné látky na šití roušek, které si můžete vyzvednout v budově úřadu MČ Praha 6 (u bočního vchodu z ulice Jilemnického 7) – pondělí–čtvrtek, 10:00 – 16:00.
    V případě zájmu o vyzvednutí látky prosím volejte  220 189 151/  220 189 152.
    Děkujeme všem!! 

    • Aktualita | 30.03.2020

     Odběrové místo ÚVN pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID- 19 se nachází před areálem Ústřední vojenské nemocnice ve Stamicově ulici. Provozní doba pondělí–pátek 8–18 hod., sobota a neděle 8–15 hod.

     • Odběry na vlastní žádost (osob bez příznaků a bez rizika kontaktu s nakaženým) jsou možné, ovšem důrazně upozorňujeme, že se tyto osoby vystavují riziku možné nákazy. Přednostně jsou odebíráni pacienti, které k odběru doporučil lékař. Za odběr na vlastní žádost je účtováno 2 900 Kč, které lze uhradit pouze bezkontaktně (kartou).
     • K odběru by se měli lidé ideálně dostavit vozem, ihned po odběru opět odjet do domácí izolace, kde vyčkají na výsledky testů.
     • Každému vyšetřenému jsou výsledky sděleny telefonicky, aktuálně do 4 dnů od odběru. Pokud jste nebyli o výsledcích vyrozuměni ani po uplynutí 4 dnů od odběru, můžete se informovat mezi 9. – 14. hod. na tel.  973 202 872.
     • V odběrovém místě jsou ověřovány elektronické žádanky pro COVID-19, které vystavil lékař (na centrální úložiště).

     ÚVN je odkázána na zpracování odebraných vzorků v externích laboratořích. Intenzivně pracujeme na zajištění vyšetření odebraných vzorků tak, abychom měli výsledky k dispozici co nejdříve.

     Vyzýváme všechny k ohleduplnosti, respektování pokynů personálu a především k dodržování bezpečnosti (rozestup ve frontě na odběr, zakrytí nosu a úst, správná hygiena).

    • Aktualita | 31.03.2020

     Milí rodiče, blíží se letošní zápisy do základních i mateřských škol. Kvůli pandemii koronaviru budou letos trochu odlišné a bez přítomnosti dětí.Nově pro základní školy spustíme 6. 4. rezervační systém, kde bude možné vyplnit přihlášku a zarezervovat si čas návštěvy školy. Současně připravujeme další možnosti, jak podat přihlášku i dalšími způsoby. U mateřských škol bude rezervační systém spuštěn 15. 4. a i zde bude možné vyplnit přihlášku a zarezervovat čas návštěv školek.

     Podrobné informace o průběhu zápisů zveřejníme nejpozději do konce týdne, příručky s podrobným návodem budou ke stažení na webu Prahy 6, www.jakdoskoly.cz, www.jakdoskolky.cz a na webových stránkách škol a školek, současně budeme komunikovat i prostřednictvím sociální sítě.

    • Aktualita | 01.04.2020

     Na základě uvedeného Programu byla dne 31. března 2020 již vyhlášena Výzva I pro stanovené období od 12. března 2020 do 31. března 2020. Příjem žádostí bude zahájen 1. dubna 2020. Datem ukončení příjmu žádostí je 30. duben 2020 (dále jen „Výzva“). Pokud jde o způsob příjmu žádosti, žádost o poskytnutí dotace na formuláři v českém jazyce jsou společně s Výzvou Programu a dalšími dokumenty zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Tam bude také odkaz na interaktivní formulář žádosti o dotaci a podrobný návod nejen komu je Výzva určena, ale i jak správně žádosti podávat.

     II. Zabezpečení realizace uvedeného programu

     Podle uvedeného Programu bude žádosti o poskytnutí uvedené podpory přijímat a vyřizovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém interaktivním formuláři, který bude zveřejněn na www.mpo.cz včetně požadované přílohy č. 1. (Údaje o dětech/ osobách žijících s žadatelem ve společné domácnosti). Po vyplnění formuláře získá žadatel vygenerovaný PDF soubor OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf.

     Žádosti o poskytnutí dotace budou zasílány přímo Ministerstvu průmyslu a obchodu.

     Podání žádosti včetně příloh směřuje žadatel přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uvede fpmpo20), nebo e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s požadovanými přílohami na adresu , (do předmětu e-mailu uvede fpmpo20), nebo zasláním originálu žádosti (tedy vytištěného vyplněného formuláře, tzn. souboru OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf) podepsané žadatelem poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (obálka musí být označena „neotvírat“ „FPMPO20“).

     Obecní živnostenské úřady budou žadatelům na základě jejich požadavku v případě potřeby k dispozici při vyplnění formuláře. Jejich úlohou je tedy pouze na žádost podnikatele, ať již učiněnou telefonicky nebo e-mailem, případně při návštěvě živnostenského úřadu, podnikateli pomoci s vyplněním formuláře a upozornit jej na povinné přílohy. Úkolem živnostenských úřadů v daném případě není přijímat žádosti od podnikatelů, ani vyzývat podnikatele formálně k doplnění podání.

     Součástí formuláře ŽÁDOST O DOTACI je i počet dní, za které OSVČ ošetřovné žádá, a dále čestné prohlášení. Přílohou žádosti jsou údaje o dětech/osobách žijících se žadatelem ve společné domácnosti. V příloze je nutno vyplnit údaje o všech dětech, které navštěvují školy nebo jiná dětská zařízení a jsou mladší 13 let, případně o dalších osobách, na které se program vztahuje.

     Dalším dokladem je doklad o uzavření školského dětského zařízení (školy), které ošetřované dítě navštěvuje, nebo zařízení poskytujícího sociální služby. Dokládá se v originále nebo v prosté kopii. Vzor dokladu není stanoven.

     Podmínky, které musí příjemce splnit, jsou popsány v bodu 3 až 5 Programu.

     Hodnocení, výběr žádosti, nezbytnou administraci a proplácení příspěvku provede Ministerstvo průmyslu a obchodu.

     III. Pro ilustraci uvádíme příklady některých konkrétních dotazů a odpovědí k problematice Programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ, které jsme dosud obdrželi.

     1. Dotaz:

     Nárok má OSVČ, která nemá nedoplatky vůči vybraným institucím. O jaké instituce se jedná?

     Odpověď:

     Jedná se o Finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správu ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

     2. Dotaz:

     Kde najdu definici malého a středního podniku?

     Odpověď:

     Definici malého a středního podniku najdete v příloze č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

     3. Dotaz:

     Bude se nárok na ošetřovné pro OSVČ týkat rovněž povolání, která nejsou vykonávána dle živnostenského zákona, ale na základě jiných předpisů? Jedná se např. o svobodná povolání, hudebníky, herce apod. bez živnostenského oprávnění.

     Odpověď:

     Ano, pokud jsou osobami samostatně výdělečně činnými ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Pozor: dotaci z uvedeného programu nemůže získat OSVČ, která svoji hlavní činnost vykonávala v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby .

     4. Dotaz:

     Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?

     Odpověď:

     Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.

     5. Dotaz:

     Bude zvažována i nějaká podpora pro DPP/DPČ? Mohli by si žádat o ošetřovné?

     Odpověď:

     O ošetřovné v tomto programu si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. O možnostech podpory pro DPP/DPČ se informujte na Úřadu práce.

     6. Dotaz:

     Pokud si OSVČ přerušila provozování živnosti a následně je obnoví, má nárok na ošetřovné pro OSVČ?

     Odpověď:

     Jsou-li splněny základní podmínky (OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů), pak ano. Žádá se na ty dny, kdy provozování živnosti nebylo přerušeno.

     7. Dotaz:

     Budou mít jednatelé a majitelé firem nárok na ošetřovné? (Jednatelka firmy bez zaměstnanců má tři děti, momentálně je bez příjmů, zaměstnance nemá a sama není zaměstnancem).

     Odpověď:

     Jednatelé a majitelé právnických osob (běžných kapitálových společností) nebudou mít na ošetřovné nárok – dotace je určena pouze pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné. Výjimkou jsou společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností – ti se považují podle zákona o veřejném zdravotním pojištění za OSVČ.

     8. Dotaz:

     Má-li OSVČ své děti ve střídavé péči s manželkou pobírající ošetřovné ve standardním zaměstnaneckém režimu, může žádat o poměrný díl ošetřovného?

     Odpověď:

     Ano. Ošetřovné pro OSVČ se žádá na jednotlivé dny, kdy měl OSVČ dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič, který ošetřovné pobírá ve standardním zaměstnaneckém režimu. Omezení je stanoveno pouze v tom, že ke střídání a pobírání příspěvku nemůže dojít v rámci jednoho kalendářního dne (např. by si OSVČ nahlásil 1/2 dne a další 1/2 zaměstnanec). Střídání rodičů se zaznamená do předepsaného tiskopisu dostupného na www.mpsv.cz, na kterém rodiče uvedou dny, během kterých se o dítě každý z nich staral.